Breaking news

Taketa City’s specialty kabosu promotion “KABOSU De Wasshoi” special menus etc. – For Oita news, Oita Godo Shimbun Premium Online Gate

Taketa City’s specialty kabosu promotion “KABOSU De Wasshoi” special menus etc. – For Oita news, Oita Godo Shimbun Premium Online Gate
Taketa City’s specialty kabosu promotion “KABOSU De Wasshoi” special menus etc. – For Oita news, Oita Godo Shimbun Premium Online Gate
--

-

PREV [Flood Warning]Announced in Sakuragawa City, Ibaraki Prefecture (TBS NEWS DIG) – goo news
NEXT Presentation ceremony in Taketa City, where the JA Oita Production Committee presents green peppers for lunch – Oita News Oita Godo Shimbun Premium Online Gate